Xuất bản thông tin

Hoàng Thị Minh Phương

Cử nhân Hoàng Thị Minh Phương

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học

Cựu HSSV khóa: 34

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Ngành: Tin học ứng dụng

Năm tốt nghiệp: 2010