Xuất bản thông tin

Lại Đức Thanh

Kỹ sư Lại Đức Thanh

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Phòng Quản trị

Cựu HSSV khóa: 24

Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành: Kỹ thuật bưu chính viễn thông

Năm tốt nghiệp: 1999