Xuất bản thông tin

Nguyễn Thị Nhã

Nguyễn Thị Nhã

Chức vụ: Nhân viên văn thư

Đơn vị: phòng Tổ chức Hành chính

Cựu HSSV khóa: 14 và 27

Hệ: Công nhân kỹ thuật và TCCN

Ngành: Kỹ thuật điện tử - Bưu chính viễn thông

Năm tốt nghiệp: 1989 và 2002