Asset Publisher

Đào Việt Hà

Cử nhân Đào Việt Hà

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Đơn vị công tác: Phòng Quản trị

Cựu HSSV khóa: 36

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Ngành: Công nghệ tự động hóa

Năm tốt nghiệp: 2012