Asset Publisher

Lê Việt Cường

KS. Lê Việt Cường

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Đơn vị công tác: Trung tâm thông tin thư viện

Cựu HSSV khóa: 34

Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Năm tốt nghiệp: 2009