Asset Publisher

Nguyễn Thị Điểm

Cử nhân Nguyễn Thị Điểm

Chức vụ: Giáo vụ

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin

Cựu HSSV khóa: 34

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Ngành: Tin học ứng dụng

Năm tốt nghiệp: 2010