Asset Publisher

Phạm Trường Sinh

Th.S Phạm Trường Sinh

Chức vụ: Phó phòng

Đơn vị công tác: Phòng công tác chính trị và quảng lý HSSV

Cựu HSSV khóa: 23

Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Năm tốt nghiệp: 1998