Những người liên quan
Journal Article View
 

Cử nhân Nguyễn Thị Điểm

Chức vụ: Giáo vụ

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin

Cựu HSSV khóa: 34

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Ngành: Tin học ứng dụng

Năm tốt nghiệp: 2010

 


No comments yet. Be the first.

Others: