Những người liên quan
Journal Article View
 

Nguyễn Trường Quang

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin thư viện

Cựu HSSV khóa: 36

Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Năm tốt nghiệp: 2011

 


No comments yet. Be the first.

Others: