BAN GIÁM HIỆU   

 

                                                                 

 

  

 

           

                    

                   HIỆU TRƯỞNG: CHU KHẮC HUY        

    

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: PHẠM TIẾN DŨNG 

 

 

 

Hiệu trưởng: Thạc sỹ Chu Khắc Huy

 

+ Phòng làm việc: Phòng 203 - Tầng 2 – Nhà B 


+ Trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng:

 

Tổ chức xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

 

Trình UBND Thành phố duyệt văn bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của trường, trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được UBND Thành phố và Sở Tài chính phê duyệt. Quản lý tài chính, tài sản thiết bị; quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Nhà trường.

 

Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà trường

 

Quản lý toàn diện giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ trưởng khoa, trưởng phòng hoặc tương đương trở xuống. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, cán bộ, nhân viên và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật.

 

Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

 

Hiệu trưởng là chủ tài khoản của trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của đơn vị.

 

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản quy định tại điều lệ trường Cao đẳng và các quy định của nhà nước về lao động – tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của trường.

 

Quyết định mức chi phí quản lý, nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng theo nội dung và hiệu quả công việc quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng.

 

Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, liên kết hợp đồng, hợp tác với các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp nhân, nhận tài trợ và tiếp nhận tài trợ của nước ngoài theo quy định của pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển Nhà trường. 

 

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng và đoàn thể như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCSHCM), Hội sinh viên…trong các hoạt động của Nhà trường.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mặt công tác:

                        + Tổ chức nhân sự, công tác tài chính, cơ sở vật chất;

          + Hoạt động liên kết, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thanh tra;

          + Công tác thi đua, khen thưởng;

          + Các hoạt động của tổ chức Đoàn thể.

 

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sau:

          + Phòng Tổ chức – Hành chính;  

          + Phòng Tài chính - Kế toán;    

          + Phòng Quản trị;

          + Trung tâm Đào tạo, Hướng nghiệp và Phát triển công nghệ và các đơn vị trong các lĩnh vực liên quan;

          + Hai khoa chuyên môn: khoa Điện tử - Viễn thông và khoa Công nghệ Nhiệt lạnh.

 

 

 

Hiệu phó: Thạc sỹ Phạm Tiến Dũng

 

* Phòng làm việc: Phòng 403 - Tầng 4 – Nhà B

 

* Trách nhiệm và quyền hạn:

 

Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường.

 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác:

          + Công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng;

          + Công tác học sinh, sinh viên;

          + Công tác thông tin thư viện;

          + Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và quân sự địa phương;

          + Công tác hành chính.       

 

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị:

          + Phòng Đào tạo;

          + Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

          + Trung tâm thông tin thư viện;

          + Ba khoa chuyên môn: Khoa Điện – Tự động hóa, khoa Công nghệ thông tin và khoa Giáo dục đại cương.

 

Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình công việc được giao.

 

Là chủ tịch các hội đồng trên các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.